RYNKI KAPITAŁOWE I INSTYTUCJE FINANSOWE

RYNKI KAPITAŁOWE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Prawnicy Loewen posiadają wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze transakcji na rynku kapitałowym dla krajowych i zagranicznych podmiotów.

Debiuty na Giełdzie Papierów Wartościowych

 • udział w procesach wprowadzania papierów wartościowych na rynek podstawowy GPW oraz do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect)
 • uczestnictwo w konsorcjach doradczych z udziałem domów maklerskich, biegłych rewidentów i innych doradców
 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstw
 • doradztwo w budowie struktur korporacyjnych spółek związane z przygotowaniem do ich upublicznienia (przekształcenia) oraz w procesie budowy strategii ich rozwoju
 • opracowywanie dokumentacji wymaganej w postępowaniach przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., Komisją Nadzoru Finansowego i KDPW
 • doradztwo w sprawach wyłączeń od obowiązku prospektowego
 • sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych do wprowadzenia papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu
 • opracowywanie dokumentacji wymaganej do dematerializacji i rejestracji w ewidencji papierów wartościowych
 • udział w postępowaniach w sprawie dopuszczenia lub wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu

Obsługa spółek publicznych

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów ustawy o ofercie publicznej i o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, wykonywania praw z papierów wartościowych, okresów zamkniętych i wezwań do nabywania lub zbywania akcji
 • doradztwo w zakresie stosowania przez emitentów zasad dobrych praktyk
 • przygotowywanie warunków emisji akcji i obligacji (ocena celów i udział w budowie strategii)
 • doradztwo w opracowywaniu założeń i przebiegu subskrypcji papierów wartościowych w ofercie prywatnej/publicznej (w tym w ramach kapitału docelowego lub warunkowego)

Obowiązki informacyjne Emitentów

 • doradztwo w zakresie stosowania regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych
 • wsparcie w przygotowaniu raportów bieżących i okresowych publikowanych w systemie EBI /ESPI