12 lipca 2021

Elektroniczny kontakt z podmiotami publicznymi. Ruszają e-doręczenia

Niemal każdy wie, jak uporczywe potrafi być czekanie w kolejkach w urzędach lub choć raz wysyłał na poczcie pismo, tuż przed północą z nadzieją, że zdąży w terminie. Już niedługo ulegnie to zmianie! Mianowicie 1 lipca 2021 r. na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych  (dalej: Ustawa) weszły w życie e-doręczenia. 

System e-doręczeń umożliwi kontakt z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie ma przynieść wiele korzyści zarówno dla administracji, jak i obywateli oraz przedsiębiorców.

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych 

Wraz z nowymi przepisami kluczowy będzie obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, który zostanie wpisany do bazy adresów elektronicznych. Posiadanie tego adresu będzie równoznaczne z żądaniem właściciela, aby podmioty publiczne doręczały mu korespondencję w formie elektronicznej na ten właśnie adres. Podmioty niepubliczne, w ramach bazy adresów elektronicznych, będą mogły wyszukać adres podmiotów publicznych oraz na odwrót.

Hybrydowe e-doręczenia 

Ustawodawca wprowadził również możliwość dostarczania korespondencji elektronicznej osobom, które nie mogą lub nie są gotowe na taką formę komunikacji. Korespondencja nadawana będzie elektronicznie, a następnie przekształcana w formę papierową. 

Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej w przypadku: 

1)  braku możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń 

elektronicznych zgodnie z art. 4 Ustawy albo 

2)  gdy posiada on wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń 

elektronicznych została pozbawiona wolności.

Art. 5 Ustawy 

Harmonogram wdrażania Ustawy 

Po kolejnej nowelizacji uległ zmianie – obowiązują więc nowe terminy.

Podmiot

Data 

Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy 

5 lipca 2022 r.

Organy władzy publicznej inne niż wymienione w pkt 1., w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy

5 lipca 2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

5 lipca 2022 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia 

5 lipca 2022 r.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

1 stycznia 2024 r. (e-doręczenia) / 1 października 2029 (hybrydowe e-doręczenia)

Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna 

1 października 2029 r.

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne

1 stycznia 2023 r. 

Podmioty publiczne inne niż wyżej wymienione

1 stycznia 2025 r.

Obowiązki podmiotów niepublicznych 

Podmiot 

Obowiązek 

Data

Adwokat, radca prawny, notariusz, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, a także nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych 

5 lipca 2022 r.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS i nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w CEIDG

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych

1 października 2022 r.

Przedsiębiorcy zmieniający wpis w CEIDG

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych

1 października 2025 r.

Podstawa prawna: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002320/U/D20202320Lj.pdf