15 lipca 2021

Nowe obowiązki w sektorze usług finansowych – unijne regulacje w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Celem zadeklarowanym przez Unię Europejską jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dążąc do jego realizacji, wdrożono nowe unijne regulacje. Jedną z nich stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych [dalej: Rozporządzenie SFDR], które wprowadza nowe obowiązki w sektorze usług finansowych.

Jakie obowiązki nakłada na banki Rozporządzenie SFDR?

Od 10 marca 2021 r. obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące ujawniania informacji w związku ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR – banki, firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze zobowiązane są ujawniać swoje podejście do zrównoważonego rozwoju. 

Wyłączenie: Rozporządzeniu nie podlegają podmioty, które zatrudniają mniej niż 3 osoby.

Co to oznacza w praktyce?

  • obowiązek informowania, jak w swoich decyzjach inwestycyjnych traktują kwestie dotyczące środowiska naturalnego, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego;
  • obowiązek oceny ryzyka dla środowiska oraz uwzględnienie tych czynników w wynagrodzeniach.

Wyłączenie: Obowiązki te obejmują działalność inwestycyjną banków, nie dotyczą portfela kredytowego. 

Rodzaje oraz terminy ujawnień

SFRD rozróżnia ujawnienia dokonywane na poziomie podmiotu oraz na poziomie produktu.

Rozporządzenie określa, gdzie poszczególne informacje powinny być zmieszczone, tj.:

  • na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego;
  • w ramach informacji przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy;
  • w ramach informacji ujawnianych w sprawozdaniach okresowych, na podstawie właściwych przepisów sektorowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 SFDR ujawnienia okresowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że pierwszy obowiązek w zakresie tych ujawnień powinien zostać zrealizowany w 2022 r. 

Okres referencyjny dla tych ujawnień wynika natomiast z art. 11 ust. 2 SFDR i w większości przypadków jest to okres roczny.

Strategie dotyczące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 

Niniejsze Rozporządzenie wprowadza obowiązek publikacji na stronach internetowych informacji dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach decyzji inwestycyjnych.

Niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju

W związku z tym, że kwestia głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju została określona w sposób dość niejednolity, możemy dokonać następującego podziału:

  • uczestnicy rynku finansowego, którzy ujawnili oświadczenie odnośnie strategii dotyczącej głównych niekorzystnych skutków.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR, nie później niż do dnia 30 grudnia 2022 r. uczestnicy rynku finansowego, którzy ujawnili na swojej stronie internetowej oświadczenia na temat strategii w zakresie due dilligence odnośnie głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju – obowiązani są do przedkontraktowego poinformowania nabywców produktu finansowego. 

  • uczestnicy rynku finansowego, którzy nie ujawnili oświadczenia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków.

W przypadku nieujawnienia oświadczenia – uczestnicy rynku finansowego obowiązani są, w odniesieniu do każdego produktu finansowego, przedkontraktowo poinformować o tym oraz wskazać przyczynę pominięcia tych skutków.

Ponadto, od dnia 30 czerwca 2021 r. uczestnicy rynku finansowego, którzy na dzień bilansowy przekraczają kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego – publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych, oświadczenie odnośnie ich strategii z zakresu due diligence w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Polityka środowiskowa

Wobec powyższych regulacji jednym z rozwiązań jest przyjmowanie przez banki polityki środowiskowej. Coraz więcej banków składa deklaracje ekologiczne, gwarantując m.in. dbałość o środowisko oraz prowadzenie działalności wobec zrównoważonego rozwoju.

Właściwe organy 

Organem monitorującym przestrzeganie przez uczestników rynku finansowego (oraz doradców finansowych) wymogów wynikających z Rozporządzenia SFDR jest Komisja Nadzoru Finansowego. W kwestii kar nie podano informacji dotyczących sankcji za niedokonanie terminowych ujawnień.

Podstawa prawna: https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/4f50e277-1a53-11ea-8c1f-01aa75ed71a1

Laura Hertman, praktykantka prawna w Loewen Legal Hub