25 lutego 2022

Surowe kary dla spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń za brak wpisu do CRBR

Nawet 1 milion złotych kary mogą zapłacić spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, które przegapiły nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nowymi przepisami, do 31 stycznia 2022 organizacje musiały wskazać swoich beneficjentów rzeczywistych.

Na fundacje i stowarzyszenia, które nie zrealizowały tego obowiązku w terminie, może teraz zostać nałożona sankcja pieniężna do wysokości 1 mln zł. Ponadto, beneficjentów rzeczywistych, którzy do końca stycznia nie przekazali podmiotom zgłaszającym niezbędnych informacji do wpisu, wskutek czego aktualizacja nie została dokonana w terminie lub wprowadzone dane są błędne, mają podlegać karze pieniężnej do 50 000 zł.

Oprócz fundacji i stowarzyszeń, takiego wpisu dokonać musiały także spółki partnerskie, spółdzielnie, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, spółki, europejskie i spółdzielnie europejskie oraz trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.

Nowe przepisy obowiązują od 31 października 2021, ale dla podmiotów już istniejących w momencie, ustawodawca przewidział trzymiesięczny okres przejściowy, w którym to czasie podmioty już istniejące mogły dokonać zgłoszenia.