Polityka prywatności
RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KANCELARII LOEWEN KACZMAREK ZAWADOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

(DALEJ: LOEWEN LUB KANCELARIA LUB ADMINISTRATOR)

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KTÓRYCH LOEWEN ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ (DALEJ: KLIENT)

Administratorem danych osobowych Klienta jest kancelaria Loewen Kaczmarek Zawadowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. + 48 22 102 25 60, e-mail: kancelaria@loewen.pl

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w przypadku świadczenia przez Loewen na rzecz Klienta pomocy prawnej w sprawie powierzonej Loewen, celem rzetelnego wykonywania czynności zawodowych.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Loewen w następującym zakresie:

a. podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych),

b. wszelkie pozostałe dane powierzone przez Klienta Loewen w związku z świadczeniem na rzecz Klienta pomocy prawnej, w tym dane szczególnej kategorii w rozumieniu RODO, które będą chronione zgodnie z obowiązującą Loewen tajemnicą zawodową.

Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja przez Loewen umowy o świadczenie usług pomocy prawnej zawartej z Klientem,

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w związku z prowadzeniem działalności prawniczej, w tym do spełnienia obowiązków rachunkowych oraz wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy łączącej Klienta z Loewen,

oraz

d. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez Loewen na rzecz Klienta.

Źródłem danych są dane otrzymane bezpośrednio od Klienta.

Dane Klienta będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy z Kancelarią, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z umową łączącą Klienta z Loewen.

Podstawowe dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Loewen podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Kancelarii (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, kurierskie).

Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Loewen przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Klienta, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

e. przenoszenia danych osobowych Klienta poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f. złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na następujący adres e-mail: kancelaria@loewen.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW LOEWEN (DALEJ: KONTRAHENT)

Administratorem danych osobowych Kontrahenta Loewen jest kancelaria Loewen Kaczmarek Zawadowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. + 48 22 102 25 60, e-mail:kancelaria@loewen.pl

Dane Kontrahenta (osoby fizycznej) będą przetwarzane przez Loewen, w przypadku gdy osoba fizyczna zostanie Kontrahentem Loewen lub w przypadku zamiaru podjęcia przez potencjalnego kontrahenta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej współpracy z Loewen.

Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez Kancelarię, celem utrzymywania bieżącego kontaktu, wykonywania umów zawartych pomiędzy Kontrahentem i Loewen, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń etc.

Kancelaria będzie realizować prawa wynikające z umowy zawartej z Kontrahentem oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z faktu zawarcia umowy z Kontrahentem, w przypadku powstania sporu dotyczącego wykonywania tej umowy lub sporu związanego z taką umową.

Dane Kontrahenta będą przetwarzane przez Loewen w następującym zakresie: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe, takie jak miejsce wykonywania działalności, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail).

Podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta przez Loewen jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Kontrahentem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes prawny Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy i/lub z nią związanych.

Źródłem danych przetwarzanych przez Loewen są dane otrzymane bezpośrednio od Kontrahenta.

Dane Kontrahenta będą przetwarzane przez Kancelarię do momentu zakończenia współpracy z Loewen, a po zakończeniu współpracy także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Kontrahenta z Loewen lub z nią związanych.

Dane Kontrahenta mogą zostać udostępnione przez Loewen podmiotom, które świadczą na rzecz Kancelarii usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów etc.)

Loewen może przekazać dane Kontrahenta również innym zainteresowanym podmiotom (w tym niezależnym od Kancelarii), jeżeli Kontrahent udostępni je Loewen w formie, z której jednoznacznie wynika, że zgadza się na to, aby podmioty trzecie kontaktowały się z Kontrahentem w sprawach służbowych.

Kontrahentowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Loewen przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

b.  żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c.  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d.  złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

e. przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f. złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kancelaria@loewen.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LOEWEN ORAZ OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KONTRAHENTÓW LOEWEN (DALEJ: PRZEDSTAWICIEL)

Administratorem danych osobowych Przedstawiciela jest kancelaria Loewen Kaczmarek Zawadowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. + 48 22 102 25 60, e-mail: kancelaria@loewen.pl

Dane osobowe Przedstawiciela będą przetwarzane przez Loewen, jeżeli Przedstawiciel jest reprezentantem Kontrahenta Loewen lub osobą fizyczną będącą pracownikiem lub współpracownikiem Kontrahenta Loewen (niezależnie od formy zatrudnienia) wyznaczoną przez Kontrahenta, jako osoba odpowiedzialna za współpracę z Loewen lub za jej nawiązanie.

Dane osobowe Przedstawiciela będą przetwarzane przez Loewen, celem utrzymywania bieżącego kontaktu, wykonywania umów zawartych pomiędzy Loewen a pracodawcą/podmiotem reprezentowanym przez Przedstawiciela oraz przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń etc.

Loewen będzie przekazywać informacje o działalności i możliwych formach współpracy.

Kancelaria będzie bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Kontrahentem, w którym pracuje Przedstawiciel lub który jest reprezentowany przez Przedstawiciela, w przypadku powstania sporu dotyczącego zawartej umowy.

Kancelaria będzie przetwarzać następujące dane Przedstawiciela: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych Przedstawiciela przez Loewen jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Kancelarii, polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania z Przedstawicielem współpracy/kontaktu oraz na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Loewen otrzymało dane Przedstawiciela od pracodawcy/podmiotu, reprezentowanego przez Przedstawiciela.

Dane Przedstawiciela będą przetwarzane przez Loewen do momentu definitywnego zakończenia współpracy z Kancelarią, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem.

Dane Przedstawiciela mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie, w przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przedstawiciela wobec ich przetwarzania przez Loewen, a także w przypadku, gdy Kancelaria uzna, że dane nie są już potrzebne Loewen do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

Dane Przedstawiciela nie zostaną usunięte we wcześniejszym terminie, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach działalności Przedstawiciela w roli kontrahenta Loewen.

Dane osobowe Przedstawiciela mogą zostać udostępnione przez Loewen podmiotom, które świadczą na rzecz Kancelarii usługi tj. m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów.

Przedstawicielowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Loewen przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Przedstawiciela, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

e. przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f. złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kancelaria@loewen.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W KANCELARII (DALEJ: KANDYDAT)

Administratorem danych osobowych Kandydata jest kancelaria Loewen Kaczmarek Zawadowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. + 48 22 102 25 60, e-mail: kancelaria@loewen.pl

Dane osobowe podane przez Kandydata będą przetwarzane przez Loewen, celem oceny jego kwalifikacji do pracy na stanowisko na które aplikuje, dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Kancelarii, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

Za odrębną zgodą Kandydata, Loewen będzie przetwarzać dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez Loewen w następującym zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata przez Kancelarię jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,

b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,

c.  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przekazania Loewen CV lub w liście motywacyjnym innych danych niż imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,

d. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej,

e. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy,

f. art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej tj. prawnie uzasadniony interes Loewen, aby ocenić czy Kandydat jest odpowiednią osobą na aplikowane stanowisko.

Źródłem danych przetwarzanych przez Loewen są dane pozyskanie bezpośrednio od Kandydata.

Loewen będzie przechowywać dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat. W razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Kancelaria będzie przechowywać dane Kandydata przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

Kancelaria może udostępnić dane osobowe Kandydata podmiotom, które świadczą na rzecz Loewen usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

Kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Loewen przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Kandydata, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

e. prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim dane Kandydata są przetwarzane na podstawie zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f. przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

g. złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kancelaria@loewen.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z LOEWEN ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (TJ. M.IN. TELEFONU, FAXU, E-MAILA) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ LOEWEN ZA POŚREDNICTWEM WW. ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (DALEJ: JEDNOSTKA)

Administratorem danych osobowych Jednostki jest kancelaria Loewen Kaczmarek Zawadowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. + 48 22 102 25 60, e-mail: kancelaria@loewen.pl

Loewen będzie przetwarzać dane osobowe Jednostki, jeżeli Jednostka nie jest żadną z osób wskazanych w pkt. 1-4 niniejszej Polityki Prywatności, ale kontaktuje się z Loewen w jakiejkolwiek sprawie lub Loewen kontaktuje się z Jednostką w jakiejkolwiek sprawie i w związku z tym Jednostka znajduje się w bazie kontaktów Kancelarii.

Loewen będzie przetwarzać dane osobowe Jednostki, celem kontaktu w bieżących sprawach, w tym kierowania zapytań i udzielania odpowiedzi, jak również w celu możliwego nawiązania współpracy.

Loewen będzie przetwarzać następujące dane Jednostki: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych Jednostki przez Loewen jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Kancelarii, polegający na możliwości zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na zapytania Jednostki oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

Źródłem przetwarzanych danych przez Loewen będą dane pozyskanie bezpośrednio od Jednostki, współpracowników Jednostki oraz dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.

Loewen będzie przetwarzać dane Jednostki przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz przez okres jednego roku po ustaniu tej relacji. Po upływie tego okresu Kancelaria może skontaktować się z Jednostką, celem zapytania o możliwość dalszego przetwarzania danych.

Dane Jednostki mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie, w przypadku zgłoszenia przez Jednostkę sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także w przypadku, gdy Kancelaria uzna, że dane nie są już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

Dane osobowe Jednostki mogą zostać udostępnione przez Loewen podmiotom, które świadczą na rzecz Kancelarii usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą Kontrahentów).

Loewen może udostępnić dane osobowe Jednostki również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Kancelarii), jeżeli Jednostka udostępni je w formie z której jednoznacznie wynika, że pragnie, aby podmioty trzecie kontaktowały się z nią w sprawach służbowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Jednostki przez Loewen, Jednostce przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Jednostki, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

e. przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f. złożenia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kancelaria@loewen.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSERWUJĄCYCH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE LOEWEN (DALEJ: UŻYTKOWNIK)

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest kancelaria Loewen Kaczmarek Zawadowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. + 48 22 102 25 60 , e-mail: kancelaria@loewen.pl

Zasady obserwowania profilu Loewen na serwisach społecznościowych, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji określają odrębne regulaminy serwisów społecznościowych, które są administratorem danych osobowych konta Użytkownika.

Loewen wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, w związku z jego aktywnością na profilach społecznościowych Loewen, celem przedstawienia aktywności i wydarzeń związanych z Kancelarią.

Użytkownik poprzez czat na profilach Loewen może skontaktować się z Kancelarią np. zadać pytanie/wystąpić z wnioskiem. W takim wypadku dane Użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Loewen w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, które mogą wykorzystywać również profilowanie. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w zasadach, politykach i regulaminach serwisów społecznościowych.

Loewen będzie przetwarzać dane podane i udostępnione przez Użytkownika poprzez funkcjonalności Serwisów Społecznościowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości profilu społecznościowego Loewen.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, czyli uzasadniony interes Loewen polegający na możliwości prezentacji aktywności Kancelarii oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

Loewen będzie przetwarzać dane uzyskane bezpośrednio od Użytkownika.

Okres przechowywania danych Użytkownika oraz możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Serwisów Społecznościowych. Loewen w każdym przypadku spełni żądanie usunięcia danych Użytkownika, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że Kancelaria nie będzie zobowiązana przepisami, aby te dane dalej przetwarzać.

Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte przez Loewen także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka.

Komentarze/wpisy Użytkowników uznane przez Loewen za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy/prawa osób trzecich mogą być usunięte z profilu Kancelarii w każdym czasie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Użytkownika, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d. przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

e. złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika powinny być kierowane na adres e-mail: kancelaria@loewen.pl